Ga naar de inhoud
Over

Over het project

Negatieve opvattingen over ouder worden en ouderdom maken het leven gemiddeld 7,5 jaar korter.

Negatieve stereotypen, vooroordelen en discriminatie op grond van leeftijd staan bekend als “leeftijdsdiscriminatie”, waarvan is aangetoond dat ze leiden tot cardiovasculaire stress, een lager niveau van zelfredzaamheid en een lagere productiviteit. In de hele EU weerspiegelen beleid en praktijken nog steeds leeftijdsgebonden vooroordelen en worden ouderen niet geprioriteerd, genegeerd of zelfs uitgesloten.

Ons nieuwste Erasmus + project Smart Against Ageism (SAA) richt zich op het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie!

Saa-game

SAA | Smart Against Ageism is een spel om kennis tegen leeftijdsdiscriminatie te vergroten en zal bijdragen aan de ontwikkeling van empathie, tolerantie en maatschappelijke vaardigheden.

Een interactief leerplatform met een hoogwaardig spel, een compendium, een trainershandleiding en beleidsaanbevelingen voor een meer inclusieve samenleving zal gratis beschikbaar worden gesteld voor informeel leren.

SAA zal bijdragen tot het herstel van het beeld van ouderen als volwaardige burgers die hun gemeenschap ten goede kunnen komen en de belemmeringen voor hun sociale participatie wegnemen.
 
Ons consortium verenigt Duitsland, Portugal, België, Litouwen, Bulgarije en Nederland in een creatief en geëngageerd team dat van januari 2022 tot juni 2024 samenwerkt!

CONTEXT

De context

Het begrip leeftijdsdiscriminatie houdt verband met stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Het beïnvloedt in wezen hoe we denken, voelen en handelen ten opzichte van anderen of onszelf op basis van leeftijd. Structurele leeftijdsdiscriminatie is een vorm van systematische stereotypering en discriminatie en kan worden gedefinieerd als een manier waarop de samenleving en haar instituties leeftijdsgebonden houdingen in stand houden. Het komt onder meer voor in het rechtssysteem, de media en de economie, maar ook in de tertiaire sector.

Leeftijdsdiscriminatie heeft een enorme impact op de samenleving en beïnvloedt de manier waarop we onszelf zien en waarop we de mogelijkheden van anderen om bij te dragen (jonger of ouder) aan de samenleving beoordelen. Deze vorm van discriminatie kan gevolgen hebben voor de gezondheid, de levensduur en het welzijn van de bevolking en ook verstrekkende economische gevolgen hebben.

Doelstellingen

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het SAA-project is het versterken van de competenties van vrijwilligers en personeel van verschillende beroepen in sociale en zorgorganisaties, van de ouderen zelf en van het brede publiek om zich bewust te worden van de wijdverspreide leeftijdsdiscriminatie in alle facetten van de samenleving.

Wie de regels voor debatten over kritische onderwerpen kent en naleeft, kan met vertrouwen pleiten voor verandering. Kennis over leeftijdsdiscriminatie en bekendheid met strategieën om deze vorm van discriminatie aan te pakken bieden de mogelijkheid om te werken aan meer gelijkheid en sociale integratie.

Onderwijs over leeftijdsdiscriminatie moet zich richten op het adresseren van thema’s die ter discussie staan, stigmatiserende situaties helpen identificeren en het effect van deze situaties in kaart brengen. Om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan moeten we  kritisch denken bevorderen en mensen aanmoedigen hun empathie en acceptatie over diversiteit te ontwikkelen.

Aanpak

Aanpak

De leden van het consortium delen de overtuiging dat er maatregelen nodig zijn om zelfreflectie bij personen van alle leeftijdsgroepen te bevorderen en begrip te kweken voor de schade die het gevolg kan zijn van leeftijdsdiscriminatie. Met de uitvoering van het project willen we de volgende resultaten bereiken voor specifieke doelgroepen: We willen een educatief spel ontwikkelen dat in het bijzonder gericht is op betaalde medewerkers en vrijwilligers in sociale en zorgorganisaties die doorgaans zwaar belast zijn door werkdruk en tijdgebrek. Rekening houdend met hun spanningen willen we hen een informele leerervaring bieden met een speelse aanpak om hun begrip van leeftijdsdiscriminatie te vergroten en hen in staat te stellen na te denken over hun attitudes en praktijken.
 
De leden van het SAA-consortium zullen het educatieve spel, de onderliggende methodologie en de projectresultaten presenteren aan de hand van begeleidend materiaal en de feedback van studenten en andere belanghebbenden in de sociale en gezondheidszorg. Op deze manier willen we ook onze lokale, regionale, nationale en Europese netwerken versterken en onze portefeuilles uitbreiden met nieuwe en aantrekkelijke projecten voor ons publiek uit de sociale sector en de gezondheidszorg. Daarbij willen we personeel en vrijwilligers uit deze sectoren opleiden en de mogelijkheid bieden om ervaringen over de grenzen heen uit te wisselen en hen zo te helpen hun opdrachten beter te vervullen.

Doel

Doelgroepen

Het interactieve leerplatform richt zich onder meer op diverse doelgroepen: vrijwilligers, personeel en besluitvormers in de sociale sector en de gezondheidszorg, maar wil ook personen aanspreken die normaliter niet geneigd zijn deel te nemen aan formeel of informeel volwassenenonderwijs.

Vrijwilligers
Personeel
Beslissers
Resultaten

Resultaten

Resultaten van het project:

Compendium “Omgaan met  leeftijdsdiscriminatie” (download)
Het compendium is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van leeftijdsdiscriminatie en op strategieën om met deze situaties om te gaan. 

Interactief leerplatform
Het interactieve leerplatform van SAA met als kern het educatieve spel en materiaal voor studenten, volwassenenopleiders, beleidsmakers bij overheden en verenigingen en het brede publiek.

Toolkit voor trainers
De toolkit voor trainers met al het nodige materiaal om het spel in workshops te implementeren stelt ook leden van lobbygroepen voor senioren in staat om trainingen aan te bieden.

Aanbevelingen voor beleidsmakers
Aanbevelingen voor beleidsmakers, lobbygroepen en verenigingen om de problemen van leeftijdsdiscriminatie aan te pakken.


Deze en andere bronnen zijn samengebracht in de rubriek bronnen.

PARTNERS

Partners

Bij het project zijn zeven partnerorganisaties in zes Europese landen betrokken:

Financiering

Medeoprichter

NL_Medegefinancierd_door_de_Europese_Unie_POS

De steun van de Europese Commissie voor de vervaardiging van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in; deze geeft uitsluitend de mening van de auteurs weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel van de daarin vervatte informatie wordt gemaakt.