Ga naar de inhoud

SAA project 2022-2024

Negatieve stereotypen, vooroordelen en discriminatie op basis van leeftijd staan bekend als “ageisme”, waarvan is aangetoond dat ze cardiovasculaire stress, een lager niveau van zelfeffectiviteit en een lagere productiviteit veroorzaken. In de hele EU weerspiegelen bepaalde praktijken nog steeds leeftijdsgebonden vooroordelen en worden ouderen geprioriteerd, genegeerd of zelfs uitgesloten.

Ons nieuwste leeraanbod Smart Against Ageism (SAA) richt zich op het bestrijden van ageisme!

Saa-game

SAA | Smart Against Ageism is een leeraanbod om kennis te vergroten tegen ageisme, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van empathie, tolerantie en sociale vaardigheden.

Een interactief leerplatform met een leerspel, een compendium, een toolkit voor trainers en beleidsaanbevelingen voor een meer inclusieve samenleving worden gratis beschikbaar gesteld voor informeel en niet-formeel leren.

Ons consortium sluit zich aan bij organisaties uit Duitsland, Portugal, België, Litouwen, Bulgarije en Nederland om het leeraanbod te ontwikkelen van januari 2022 tot juni 2024!

De brochure van het SAA project is beschikbaar in verschillende talen:

NL_Medegefinancierd_door_de_Europese_Unie_POS

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van het SAA project is het versterken van de competenties van vrijwilligers en medewerkers van verschillende beroepsgroepen in sociale en zorgorganisaties, van oudere volwassenen zelf en van het brede publiek om zich bewust te worden van de alomtegenwoordigheid van ageisme in alle sferen van de samenleving.

Wie de regels voor debatten over kritische onderwerpen kent en naleeft, kan met vertrouwen pleiten voor verandering. Kennis over leeftijdsdiscriminatie en bekendheid met strategieën om deze verschijnselen aan te pakken, bieden de mogelijkheid om te werken aan meer gelijkheid en sociale integratie.

In deze context moet onderwijs ingaan op onderwerpen die ter discussie staan, stigmatiserende situaties helpen identificeren en het effect ervan beoordelen. Reacties op het tegengaan van veroudering zullen het kritisch denken bevorderen en leerlingen aanmoedigen om hun empathie en acceptatie van menselijke diversiteit te ontwikkelen.

Doelgroepen

Het interactieve leerplatform richt zich op verschillende doelgroepen, waaronder vrijwilligers, personeel en besluitvormers in de sociale sector en de gezondheidszorg, maar is ook bedoeld voor personen die niet geneigd zijn om deel te nemen aan formeel of niet-formeel volwassenenonderwijs.

Vrijwilligers
Personeel
Beleidsmakers