Ga naar de inhoud

Stap voor stap naar je SAA workshop

Welkom bij het maken van de SAA workshop. Hieronder kun je leren hoe je een workshop kan organiseren over verschillende vormen van ageïsme tegen ouderen, met behulp van het SAA leerspel. Om de nodige kennis op te doen kun je gewoon de onderstaande stappen volgen. Aan de slag!

Introductie

In het onderdeel Introductie worden alle stappen beschreven die nodig zijn om een SAA workshop te maken en te delen.

Lesmateriaal

In het onderdeel Leermaterialen vind je verschillende materialen om achtergrondkennis op te doen over het onderwerp ageism.

Spelcasussen

In de sectie Spelcasussen kun je een kijkje nemen in verschillende omgevingen met ageisme waar het spel zich op zal richten.

Workshop genereren

In de sectie Workshop genereren vind je de instructies om een workshop op te zetten binnen het SAA-spel.

Introductie

De workshop-opzet is gemaakt voor volwassen opvoeders en ander onderwijzend personeel die de kwestie van leeftijdsdiscriminatie aan de orde willen stellen. Je kunt de workshop maken met behulp van de trainer toolkit en het concept en de methoden als raamwerk gebruiken. Je hebt ook de mogelijkheid om delen van het spel in je workshop te integreren.

Leermateriaal

Hieronder vind je verschillende documenten met achtergrondinformatie over ageisme en het leeraanbod.

De SAA trainershandleiding biedt een uitgewerkt workshopconcept over het thema leeftijdsdiscriminatie en doet suggesties voor geschikte methoden of verdere achtergrondkennis.

Daarnaast kan de SAA spelgids je helpen om de verschillende spelgebieden en -situaties beter te begrijpen. U vindt er ook aanbevelingen voor acties om ageisme tegen te gaan en interessante links naar meer informatie.

Bovendien geeft het SAA-compendium inzicht in de perceptie van ageisme op basis van interviews met mensen die te maken hebben met leeftijdsdiscriminatie in vijf Europese landen.

Toolkit voor trainers
Spelhandleiding
Compendium

Spelcasussen

Hieronder krijg je een basisidee van de cases van het SAA-spel.

In het verhaal kruipen spelers in de huid van een manager die een grote zorginstelling helpt bij het afhandelen van klachten van mensen op basis van leeftijdsdiscriminatie. Het doel is om leeftijdsgerelateerde klachten in het dagelijks leven duidelijker te herkennen.

Een bijzonder kenmerk is dat het spel door de trainers kan worden gefilterd met betrekking tot de gebieden van leeftijdsdiscriminatie die in de geplande workshops moeten worden uitgewerkt.

In het onderstaande overzicht vindt u alle informatie die u nodig hebt om te bepalen op welke leeftijdsgebieden u zich wilt richten bij het plannen van uw workshop. Je krijgt een overzicht van de verschillende gebieden van leeftijdsdiscriminatie die kunnen worden aangepakt en de verschillende personages die kunnen worden ontmoet in de tien verschillende spelcasussen. Bekijk de onderwerpen en bedenk welke je in je workshop wilt opnemen!

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt komt leeftijdsdiscriminatie op verschillende niveaus tot uiting, of het nu al in de sollicitatieprocedure is, wanneer jonge werknemers worden gezocht of wanneer ouderen gewoonweg niet worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Het is duidelijk dat ouderen zowel op persoonlijk als op structureel niveau worden gediscrimineerd. Soms besluit het bedrijf om het team te verjongen voor een jeugdiger perspectief en houding, of legt interne regelgeving leeftijdsgrenzen op. Hieronder zie je twee voorbeeldcases die in het spel aan bod kunnen komen. Om een exclusieve workshop over het onderwerp te maken, selecteer je “Werk” in de SAA-spel workshop maken. Kijk voor een gedetailleerde instructie bij Workshop genereren.

Johanna

Johanna heeft te maken met leeftijdsdiscriminatie omdat ze alleen vanwege haar hogere leeftijd niet meer geschikt wordt geacht.

Felix

Felix wordt benadeeld omdat bijscholingsmogelijkheden voor oudere werknemers worden genegeerd.

Leeftijdsdiscriminatie op het gebied van gezondheid

In de context van ageisme tegen ouderen speelt de gezondheidskwestie een zeer centrale rol. Met het ouder worden kunnen ziekten vaker voorkomen of worden gezondheidsondersteunende maatregelen noodzakelijk. De vooroordelen die hieruit voortvloeien veralgemenen dit feit echter en schrijven gezondheidsproblemen toe aan alle ouderen. Ouder worden wordt in deze zin gezien als een progressief proces van verval waarin individuele situaties naar de achtergrond verdwijnen. Hieronder zie je twee voorbeeldcasussen die in het spel aan bod kunnen komen. Om een exclusieve workshop over het onderwerp te maken, selecteer je “Gezondheid” in de SAA spelworkshop maken. Kijk voor een gedetailleerde instructie bij sectie Workshop genereren.

Marc

Marc gaat achteruit omdat zijn gezondheidsprobleem niet serieus genoeg is genomen door zijn arts, wat een gevaar voor hem had kunnen opleveren.

Monika

Bij Monika werd een alternatieve behandeling verwaarloosd omdat ze te oud werd bevonden.

Leeftijdsdiscriminatie op sociaal gebied

Leeftijdsdiscriminatie heeft ook invloed op de privé- en de sociale omgeving. Als gevolg van ageisme krijgen ouderen te maken met belemmeringen die hun positieve bijdrage aan de samenleving devalueren en hun recht op gelijke participatie beperken. Voorbeelden hiervan zijn wanneer kinderen proberen de dagindeling van hun oudere ouders te beheren, ook al voelen de ouderen zich nog steeds in staat dit zelf te doen. Hieronder staan twee voorbeelden die in het spel aan bod kunnen komen. Om een exclusieve workshop over dit onderwerp te maken, selecteer je “Sociaal” in de SAA spelworkshop maken. Kijk voor een gedetailleerde instructie bij sectie Workshop genereren.

Theresia

Theresia meldt dat haar moeder niet wordt gerespecteerd door medisch personeel, omdat ze tegen haar praten alsof ze een kind is.

Lucia

Lucia heeft te maken met leeftijdsdiscriminatie omdat ze beoordeeld wordt door haar collega’s omdat ze gezien wordt als te oud voor haar kledingstijl.

Belangenbehartiging bij leeftijdsdiscriminatie

Veel gevallen van leeftijdsdiscriminatie zijn zo ernstig voor de betrokkenen omdat er vaak geen echt juridisch verhaal mogelijk is. Om juridische stappen te ondernemen, moeten bestaande wetten worden overtreden. Dit zijn duidelijke uitsluitingen, beledigingen of misbruik. Veel stereotypen en handelingen vallen onder deze wettelijke grenzen of kunnen niet worden bewezen, terwijl bepaalde gedragingen op bijvoorbeeld het gebied van werk wel door de wet worden beschermd. Iemand mag bijvoorbeeld niet wettelijk benadeeld worden omwille van zijn leeftijd, of bepaald gedrag mag niet toegestaan zijn in zijn eigen land. Om dergelijke gevallen tegen te gaan, zijn er in alle partnerlanden officiële antidiscriminatiebureaus waar discriminerend gedrag kan worden gemeld. Dit proces wordt beschreven in de sectie Belangenbehartiging, die vooral bedoeld is om mensen bewust te maken van de mogelijkheid om hulp te zoeken.

Hieronder zie je twee voorbeeldgevallen die in het spel aan bod kunnen komen. Om een exclusieve workshop over het onderwerp te maken, selecteer je “Belangenbehartiging” in de SAA spelworkshop maken. Kijk voor een gedetailleerde instructie bij sectie Workshop genereren.

Ellen

Ellen klaagt dat ze gediscrimineerd wordt met betrekking tot bijscholingsmogelijkheden in haar baan. Ze neemt contact op met een antidiscriminatiebureau om haar te helpen.

Petra

Petra merkt dat er sprake is van leeftijdsgebonden situaties in het wervingsproces. Een antidiscriminatieadviseur helpt haar om haar zaak aan te pakken.

Leeftijdsdiscriminatie in de gebouwde omgeving

Hoewel trappen en opstapjes voor de meeste mensen geen uitdaging vormen en in het dagelijks leven nauwelijks worden opgemerkt, kunnen ze enorme obstakels vormen voor mensen met lichamelijke beperkingen en zo uitsluitingen veroorzaken. Deze omgevingen zijn gepland voor gezonde volwassenen die de normatieve blauwdruk vormen, waarvan wordt gedacht dat ze “normaal” zijn. Onder de noemer van toegankelijkheid of leeftijdsgeschikte omgevingen worden al vele jaren inspanningen geleverd om gebouwde omgevingen te herzien en planningsprocessen aan te passen om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen te leven en te participeren.

Hieronder zie je twee voorbeeldsituaties die in het spel aan bod kunnen komen. Om een exclusieve workshop over het onderwerp te maken, selecteer je “Gebouwd” in de SAA spelworkshop maken. Kijk voor een gedetailleerde instructie bij sectie Workshop genereren.

Piet

Piet ervaart dat ouderen vaak worden uitgesloten bij het ontwerpen van gebouwen, zodat bouwkundige elementen als obstakels kunnen fungeren voor gehandicapte of oudere personen.

Mathilda

Mathilda meldt dat oudere bezoekers over het hoofd worden gezien bij planningsactiviteiten, omdat er vanaf het begin geen rekening wordt gehouden met hun behoeften en wensen.

Workshop genereren

Hier leer je hoe je de verschillende cases kunt selecteren om je eigen SAA workshop te maken. Voor dit doel bevat het spel een workshop generator, waar je verschillende gebieden van het spel (Sectie Spelcasussen) kunt selecteren om op te nemen in je workshop sessie. Na het selecteren van de onderwerpen die moeten worden behandeld, wordt een workshopcode gegenereerd. Nadat deze met de deelnemers is gedeeld, voegen ze de code in hun startmenu in om de geplande workshoponderwerpen te kunnen spelen.

Hieronder vindt u een uitleg van de benodigde stappen voor het maken van uw SAA workshop:

Start het SAA spel.
Selecteer de tab “Workshop” in het menu.
Klik op “WORKSHOP MAKEN“.
Selecteer de gebieden van ageïsme die je in je workshop wilt opnemen.

Als u vooraf meer informatie wilt over de onderwerpen, kunt u kijken naar de Spelcasussen in Sectie Spel of de documenten op de pagina Leermateriaal.
Klik op “GENEREER CODE” om uw individuele workshopcode te krijgen.
Kopieer de workshopcode naar je klembord en deel hem met je deelnemers!
De deelnemers van je workshop kunnen nu de code invoeren in de sectie “Workshop” en op “GA NAAR WORKSHOP” klikken.

Ze starten dan het spel met de geselecteerde gebieden.