Ga naar de inhoud

De ervaring veroudert nooit!

In het Smart Against Ageism (SAA) leeraanbod richten we ons op de groep ouderen en willen we het bewustzijn bevorderen over discriminatie op grond van leeftijd, ook wel ageisme genoemd. Hiervoor zijn interviews en deskresearch uitgevoerd in de partnerlanden Portugal, Nederland, Litouwen en Bulgarije en in Duitsland. Deze resultaten vormden de basis voor de uitgewerkte resultaten.

Wat is ageisme?

Ageisme is een veelvoorkomend maar weinig erkend probleem. Het verwijst in het algemeen naar de ongelijke behandeling en discriminatie van mensen vanwege hun leeftijd. Ageisme kan gericht zijn tegen mensen van alle leeftijden, maar treft vooral kinderen en jongeren en oudere en hoogbejaarde volwassenen.Ageisme wordt onder andere veroorzaakt door stereotypen, wettelijke voorschriften of de bebouwde omgeving en leidt tot marginalisatie en beperkingen.

Definitie van ageisme

“Ageisme verwijst naar stereotypering (hoe we denken), vooroordelen (hoe we ons voelen) en discriminatie (hoe we handelen) tegen anderen of onszelf vanwege leeftijd.”

Wereldgezondheidsorganisatie (2022)

Leeftijdsdiscriminatie is gebaseerd op stereotypen en vooroordelen, net als andere vormen van discriminatie. Op basis van bepaalde kenmerken denken mensen te weten hoe individuen met deze kenmerken zijn. Men denkt in categorieën en stelt zich mensen voor als deel van een bepaalde, altijd homogene groep. Met het SAA-leerprogramma willen we een kritische benadering van deze manier van denken stimuleren en een positief tegenbeeld bevorderen van mensen met unieke sterke en zwakke punten, wensen en behoeften.

Waarom is het belangrijk om leeftijdsdiscriminatie aan te pakken?

Leeftijdsdiscriminatie heeft een grote invloed op mensen en de samenleving omdat het ons zelfbeeld en ons vermogen om mee te doen beïnvloedt. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid, het welzijn en zelfs de levensduur. Studies tonen aan dat een dergelijke negatieve houding het leven met gemiddeld 7,5 jaar kan verkorten.

Vaststelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep

“Discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid kan de verwezenlijking van de doelstellingen van het EG-Verdrag ondermijnen, in het bijzonder de verwezenlijking van een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale bescherming, de verbetering van de levensstandaard en van de kwaliteit van het bestaan, de vergroting van de economische en sociale cohesie en van de solidariteit, alsmede het vrije verkeer van personen.”

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000.

Wat biedt SAA?

Binnen het leeraanbod van SAA hebben we verschillende stimulansen gecreëerd om na te denken over leeftijdsdiscriminatie gericht tegen ouderen. SAA kan je helpen meer te weten te komen over je ideeën en leeftijdsveronderstellingen. We streven ernaar leeftijd als tekortcategorie op te heffen en ons te richten op de bijzondere aard van het individu. Hiervoor zijn verschillende leermaterialen ontwikkeld, waarbij het SAA leerspel centraal staat. Hieronder vind je alle inhoud die voor het project is gemaakt. Als je op “Leermaterialen” klikt, krijg je ook een uitgebreidere uitleg. Als je contact wilt opnemen of meer wilt weten over het SAA project en zijn partners, neem dan een kijkje in de overeenkomstige sectie onder de menuoptie “Info”.