Продължете към съдържанието

Опитът никога не остарява!

В предложението за обучение „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) се фокусираме върху групата на по-възрастните хора и искаме да повишим осведомеността по въпроса за дискриминацията, основана на възраста наричана още „ageism“. За тази цел бяха проведени интервюта и кабинетно проучване в партньорските държави Португалия, Нидерландия, Литва и България, както и в Германия. Тези резултати са в основата на разработените резултати.

Какво е възрастова дискриминация?

Възрастовата дискриминация е широко разпространен, но малко осъзнат проблем. Най-общо казано, той се отнася до неравностойното третиране и дискриминацията на хората поради тяхната възраст. Възрастовата дискриминация може да бъде насочена срещу хора от всички възрасти, но засяга предимно деца и млади хора, както и възрастни и много възрастни хора. Наред с другото, възрастовата дискриминация се дължи на стереотипи, правни разпоредби или застроена среда и води до маргинализация и ограничения.

Определение за възрастовата дискриминция

„Възрастовата дискриминация се отнася до стереотипите (как мислим), предразсъдъците (как се чувстваме) и дискриминацията (как действаме) срещу другите или срещу себе си поради възрастта.“

Световната здравна организация (2022)

Възрастовата дискриминация се основава на стереотипи и предразсъдъци, както и другите форми на дискриминация. Въз основа на определени характеристики хората вярват, че знаят какви са лицата с тези характеристики. Мисленето в категории и представянето на хората като част от определена, винаги хомогенна група. С програмата за обучение на SAA искаме да насърчим критичния подход към този начин на мислене и да популяризираме положителен контраобраз на хората с уникални силни и слаби страни, желания и нужди.

Защо е важно да се преборим с възрастовата дискриминация?

Възрастовата дискриминация оказва голямо влияние върху хората и обществото, тъй като засяга собственото ни самочувствие и способността ни да участваме. Това оказва влияние върху здравето, благосъстоянието и дори продължителността на живота. Проучванията показват, че подобно негативно отношение може да съкрати живота средно със 7,5 години.

Установяване на основна рамка за равно третиране в трудовия сектор и назначаването

„Дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, може да попречи на постигането на целите на Договора за ЕО, по-специално постигането на високо равнище на заетост и социална закрила, повишаването на жизнения стандарт и качеството на живот, икономическото и социалното сближаване и солидарност, както и свободното движение на хора.“

Директива на Европейския съвет 2000/78/EC от 27-ми ноември 2000

Какво предлага SAA?

В рамките на предложенията за обучение на SAA създадохме няколко стимула за размисъл върху възрастовата дискриминация, насочена срещу възрастните хора. SAA може да ви помогне да научите повече за вашите идеи и възрастови предположения. Стремим се да разтворим възрастта като дефицитна категория и да се съсредоточим върху особената природа на индивида. За тази цел са разработени различни учебни материали, в центъра на които е учебната игра на SAA. По-долу можете да видите цялото съдържание, разработено в рамките на проекта, като при кликване върху „Учебни материали“ можете да получите и по-задълбочено описание за тях.

Ако искате да се свържете с нас или да научите повече за проекта SAA и неговите партньори, моля, погледнете в съответния раздел в опцията на менюто „Информация“.