Продължете към съдържанието
Относно

За проекта

Негативните нагласи към стареенето и напредналата възраст съкращават живота средно със 7,5 години.

Негативните стереотипи, предразсъдъците и дискриминацията на база възраст са известни като „ейджизъм“, който доказано причинява сърдечно-съдов стрес, понижено ниво на самочувствие и намалена производителност. В целия ЕС политиките и практиките все още отразяват предразсъдъци, свързани с възрастта, и подценяват, пренебрегват или дори изключват възрастните хора.

Най-новият ни проект по програма „Еразъм+“ „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) е насочен към борбата с ейджизма!

Saa-game

SAA | „С разум срещу възрастовата дискриминацияе игрови инструмент за повишаване на знанията срещу възрастовата дискриминация и ще допринесе за развитието на емпатия, толерантност и умения за работа в гражданското общество.

Интерактивна платформа за обучение с висококачествена игра, сборник, наръчник за обучители и препоръки за политики за по-приобщаващо общество ще бъдат предоставени безплатно за неформално и самостоятелно обучение.

SAA ще допринесе за възстановяване на образа на възрастните хора като пълноценни граждани с потенциал да бъдат от полза за своите общности и ще премахне пречките пред тяхното социално участие.
 
Нашият консорциум обединява Германия, Португалия, Белгия, Литва, България и Нидерландия в един креативен и ангажиран екип, който работи заедно от януари 2022 г. до юни 2024 г.!

Контекст

Контекстът

Концепцията за ейджизъм е свързана със стереотипи, предразсъдъци и дискриминация. По същество оказва влияние върху начина, по който мислим, чувстваме и действаме спрямо другите или самите себе си въз основа на възрастта. Структурният ейджизъм е форма на систематични стереотипи и дискриминация и може да се определи като начин, по който обществото и неговите институции поддържат ейджистки нагласи. Той може да бъде открит, наред с други области, в правната система, медиите и икономиката, но също и в Третия сектор.

Възрастовата дискриминация оказва огромно въздействие върху обществото, като оказва влияние върху начина, по който възприемаме себе си, и върху възможността да се замислим за това с какво други хора (по-млади или по-възрастни) могат да допринесат за обществото. Този вид дискриминация може да се отрази на здравето, продължителността на живота и благосъстоянието на населението, като същевременно има и далечни икономически последици.

Цели

Цели

Основната цел на проекта SAA е да повиши компетентността на доброволците и служителите с различни професии в социалните и здравните организации, на самите възрастни хора и на широката общественост, за да осъзнаят разпространението на възрастовата дискриминация във всички сфери на обществото.

Тези, които познават и спазват правилата за дебати по критични теми, могат уверено да се застъпват за промяна. Познанията за ейджизма и запознаването със стратегиите за справяне с тези явления отварят възможност да се работи за по-голямо равенство и социално включване.

В този контекст образованието трябва да се занимава с обсъжданите теми, да помага за идентифицирането на стигматизиращите ситуации и да оценява тяхното въздействие. Отговорът на борбата с ейджизма ще насърчи критичното мислене и ще поощри учащите се да развият своята емпатия и приемане на човешкото многообразие.

Подход

Подход

Членовете на консорциума споделят убеждението, че са необходими мерки за насърчаване на усилията за саморефлексия сред хората от всички възрастови групи и за развиване на разбиране за вредите, които могат да бъдат причинени от възрастовата дискриминация. С изпълнението на проекта искаме да постигнем следните резултати за отделните целеви групи: Искаме да разработим обучителна игра, която да е насочена по-специално към платения персонал и доброволците в социалните и здравните организации, които обикновено са силно натоварени с работа и не разполагат с достатъчно време. Вземайки предвид техните натоварвания, ние възнамеряваме да им предложим неформално обучение с игрови подход, за да повишим разбирането им за възрастовия подход и да им дадем възможност да се замислят върху своите нагласи и практики.
 
Членовете на консорциума SAA могат да представят образователната игра, методологията, залегнала в основата ѝ, и резултатите от проекта с оглед на съпътстващите материали и обратната връзка от обучаемите и други заинтересовани страни в сферата на социалните и здравните услуги. По този начин искаме също така да укрепим нашите местни, регионални, национални и европейски мрежи, да разширим портфолиото си с нови и атрактивни предложения за нашите основни аудитории от сектора на социалните и здравните грижи, да обучим техния персонал и доброволци и да предоставим възможност за трансграничен обмен на опит и по този начин да им помогнем да изпълняват по-добре своите мисии.

Цел

Целеви групи

Интерактивната платформа за обучение е насочена към различни целеви групи, сред които доброволци, служители и лица, вземащи решения в социалната сфера и здравеопазването, но също така има за цел да привлече лица, които не са склонни да участват във формални или неформални обучения за възрастни.

Доброволци
Персонал
Лица, вземащи решения
Резултати

Резултати от проекта

Четири резултата от проекта ще бъдат разработени в рамките на проекта:

Сборник „Реакция на възрастовите проблеми” (Изтегляне)
Сборникът ще се основава на личен опит, свързан с дискриминация по признак възраст, както и на стратегии за справяне със ситуацията. 

Интерактивна платформа за обучение
Интерактивна платформа за обучение на SAA, която се състои основно от учебна игра и допълнителни материали за обучаеми, преподаватели на възрастни, създатели на политики в институции и асоциации, както и за широката общественост.

Инструментариум за обучители
Инструментариумът за обучители с всички необходими материали за прилагане на играта в семинари дава възможност и на членовете на лобистките групи на възрастните хора да предлагат обучение.

Партньори създателите на политики
Препоръки към създателите на политики, лобистките групи и сдруженията за справяне с проблемите на възрастовия подход


Проектът включва седем партньори от шест европейски страни.

Партньори

Партньори

Проектът включва седем партньорски организации в шест европейски държави:

Финансиране

Съфинансиране

BG_Съфинансирано_от_Европейския_съюз_POS

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.