Продължете към съдържанието

Първи резултати от проучването в Германия

Марсел Нюман, Джеспър Шултс

Институтът за социална инфраструктура ISIS е германският партньор на проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA).

В изследователската част на проекта бяха интервюирани хора на възраст 55 и повече години за техния ежедневен опит. Фокусът беше поставен върху опита с дискриминационни действия по отношение на възрастта. Чрез анкетата и едновременното проучване на литературата вече бяха получени някои важни прозрения.

От проучването стана ясно, че възрастовата дискриминация се проявява в различни социални контексти, като например на пазара на труда, в сферата на здравеопазването и грижата, в социалната и личната среда, както и в публичното пространство. В този контекст дискриминационните действия и стереотипи имат различни сериозни последици за засегнатите лица: по-лош достъп до работни места, до добри медицински грижи или до услуги и обществен транспорт. Това оказва силно въздействие върху участието и самочувствието.

Следващата стъпка е да се разработят персонажи за играта SAA и съответните сцени за играта въз основа на отговорите на партньорите в интервютата. Докладите с подробни резултати ще могат да бъдат изтеглени от https://saa-game.eu/ през есента.