Skip to content

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2022 metų veiklos ataskaita

Judita Leikienė

2023 m. balandžio 14 d. Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pristatė 2022 m. metinę ataskaitą. Ilgalaikių statistinių duomenų analizė parodė, kad skundų ir tyrimų dėl diskriminacijos dėl amžiaus skaičius grįžo į prieš pandemiją buvusį lygį (palyginti su diskriminacija dėl lyties ar negalios, pandemijos metu buvo ženklus skundų apie diskriminaciją dėl amžiaus padidėjimas). Pagal asmens tapatybės požymius, dėl kurių asmenys galėjo susidurti su diskriminacija, labiausiai išsiskyrė lytis (22 proc. visų kreipimųsi), negalia (21 proc.) bei amžius (7 proc.).

2022 m. Tarnyba gavo 21 skundą dėl galimos diskriminacijos dėl amžiaus ir pradėjo 5 tyrimus kontrolierės iniciatyva.

Apie diskriminacijos dėl amžiaus atvejus vyrai ir moterys pranešė panašiai (10 skundų pateikė moterys, 11 – vyrai). Daugiausia skundų dėl galimos diskriminacijos dėl amžiaus gauta vartotojų teisių srityje, tačiau daugiausia pažeidimų nustatyta darbo santykių srityje.

Išnagrinėjusi skundus ir atlikusi tyrimus dėl diskriminacijos dėl amžiaus, Lygių galimybių kontrolierė priėmė 12 sprendimų dėl 7 nustatytų pažeidimų (3 darbo santykių srityje, 2 – vartotojų apsaugos srityje, 1 – savivaldos srityje ir 1 – švietimo srityje).

Chart of complaints